corallimorph

Scolymia cubensis

Scolymia cubensis
corallimorph, Oct 19, 2006